د" /> دستور العمل آزمایش 2 ساعته تحمل قند خون (2hOGTT) | آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی | آزمایشگاه چهارراه طالقانی

دستور العمل آزمایش ۲ ساعته تحمل قند خون (۲hOGTT)