د" /> آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات | آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی | آزمایشگاه چهارراه طالقانی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی آزمایشگاه چهارراه طالقانی

آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات

psa

About Project:

آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات

 

انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می شود (بطور منظم و حداقل سالی یکبار).
•    در صورتی که اخیرا معاینه پروستات شده اید آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید.
•    حداقل باید ۴۸ ساعت از آخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو) گذشته باشد.
•    در صورتی که اخیرا از پروستات سونوگرافی کرده اید جواب آن را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید.